Personvernerklæring for Ramson Packaging

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Ramson Packaging samler inn og bruker personopplysninger. Ramson Packaging har også forankret og gjort tilgjengelig for alle, via skriv, interne rutiner for behandling av personopplysninger. Personvern er også eget tema ved opplæring nye ansatte.

Ramson Packaging, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, ved fysisk kundebesøk på våre messestands og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger

Daglig leder har det daglige ansvaret for Ramson Packaging sine behandlinger av personopplysninger, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene våre samt ved fysisk besøk på våre messestander/salgsmøter å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev og tilbud. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger som samles inn lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Ramson Packaging som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nyhetsbrev

Ramson Packaging sender ut nyhetsbrev regelmessig via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse, firmanavn og oppgi type produkt du er interessert i. Disse opplysningene lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet.

Kontaktskjema

Via Ramson Packaging sine hjemmesider kan en sende inn forespørsel på lik linje som via mail. Kontakter du oss via messestand vil vi registrere dine kontaktopplysninger enten via elektronisk scanning eller manuell utfylling av kontaktskjema. Opplysningene som registreres går rett inn i vårt mailsystem og både besvares og behandles derfra. Våre rutiner i forbindelse med epost-systemer omtales videre i dokumentet.

Deling av opplysninger

Vi kan overføre dine personopplysninger som er i vår besittelse dersom vi overdrar hele eller deler av vår virksomhet eller eiendeler (inkludert i tilfelle av en reorganisering, oppdeling, avvikling eller likvidasjon).

 

Administrasjon av dine personopplysninger

Vi vil kun lagre dine personopplysninger så lenge vi ser det er nødvendig for å gjennomføre formålet med innsamlingen, med mindre noe annet følger av loven. Du har på forespørsel rett til å få opplyst av oss om vi behandler opplysninger knyttet til din person eller ikke. Dine rettigheter relatert til dine personopplysninger: Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til bruk av dine personopplysninger. Du har også rett til innsyn i dine opplysninger, og til å kreve endring og/eller retting, begrensning i bruk og sletting, så langt loven tillater oss til å utføre dette. Du kan også kreve at personopplysninger om deg som behandles hos oss overføres til en annen behandlingsansvarlig om dette er teknisk mulig. Innsynsretten omfatter rett til vederlagsfritt å be om en kopi av dine personopplysninger som behandles av oss i et vanlig brukt format. Du kan kontakte oss for å utøve din rett til innsyn, endring, retting eller sletting, eller for å gjøre innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger via kontaktinformasjonen nederst på siden, eller ved å sende en e-post til packaging@ramson.no.

 

E-post og telefon

Ramson Packaging og deres ansatte benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i epostkassen. Ved fratreden slettes epostkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i våre databaser. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Opplysninger om ansatte

Ramson Packaging behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er Daglig Leder som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommende sin arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommende sitt arbeid.

Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på tilsynets nettsider.

Alle stillingssøknader blir lagret i vårt elektroniske arkiv i ca. ett år før de makuleres. Personalmapper ryddes ved avsluttet arbeidsforhold og arkiveres.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Ramson Packaging har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Ramson Packaging sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller mangelfulle opplysninger blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontaktinformasjon

E-post: packaging@ramson.no

Telefon: +47 32 22 63 50

Postadresse:

Pb 286

Verpetveien 27

1541/1540 Vestby

Norge

In English

When you registered as a Ramson Packaging customer or newsletter recipient, you entered information such as company name, name and email address. When you registered, you acknowledged that we store and use your information in our business to fulfill our commitments to you. We treat your personal data with the utmost care in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, also known as GDPR. According to GDPR, you are entitled to receive the information we have registered about you. If it is incorrect, incomplete or irrelevant, you may request that the information shall be corrected or removed.

Contact information:

Email: packaging@ramson.no

Telephone: +47 32 22 63 50

Address:

Pb 286

Verpetveien 27

1541/1540 Vestby

Norway